මහල් 5 කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් නව ස්ථානයකට ඇවිද යයි


මේ සිදුවීම සිදුවෙන්නේ China යේ Shanghai වල​. October මාසයේ Shanghai වලින් යන අයට මේ අසාමන්‍ය ඇවිදින ගොඩනැගිල්ලේ දර්ශනය දකින්න පුලුවන් වුණා. මේ ගොඩනැගිල්ල අවුරුදු 85 ක් පරණ පාසල් ගොඩනැගිල්ලක්. මේ ගොඩනැගිල්ල පොළොවෙන් උඩට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔසවලා අලුත් තැනකට අරගෙන ගිහින් තියෙන්නේ "walking machine" කියන නව තාකෂණික යන්ත්‍රය භාවිතයෙන්.
 
මේ ගොඩනැගිල්ලේ තියන ඓතිහාසික වටිනාකම අරක්‍ෂා කරගෙනම අලුත් තැනකට ගෙනයාමට දරපු උත්සහයක් හැටියට තමයි ඔවුන් මේ ගැන විස්තර කරන්නේ. ගොඩනැගිල්ල මෙහෙම ඇවිද්දවන්න mobile supports 200 ක් පමණ සවිකරන්න වුණා කියල තමයි ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්‍ෂක පවසන්නේ. ඒ mobile supports රොබෝ කකුල් වගේ ක්‍රියා කරලා ඉහළ පහළ එසවීමෙන් මිනිසෙක් ඇවිදින ආකාරයට ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියට ගමන් කරන ආකාරය පාලනයට sensors සවිකර තිබූ බවත් පැවසෙනවා. මේ සිදුවීම හරියට ගොඩනැගිල්ලකට crutches දුන්නම ගොඩනැගිල්ල නැගිටලා ඇවිදිනවා වගේ දෙයක් කියලා තමයි ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්‍ෂක පවසන්නේ.
 

 
Source: CNN